CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

A/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CHUNG:

I. Vị trí và chức năng:

- Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.   

- Trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục phổ thông, giúp Phòng giáo dục, UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của Chính phủ. Đồng thời Trường trung học là cơ sở chịu sự quản lý trực tiếp của Phòng giáo dục huyện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật giáo dục và điều lệ trường phổ thông của Bộ giáo dục và đào tạo. 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trường trung học cơ sở có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trích: Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT

 

B/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỤ THỂ:
1. Đ/c Đoàn Đình Nghĩa - Hiệu trưởng

- Thực thi nhiệm vụ và quyền hạn theo mục 1- điều 11 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Chịu trách nhiệm quản lí chung; Lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của trường như chuyên môn, công tác tổ chức, thi đua - khen thưởng, xây dựng cơ sở vật chất, tài chính kế hoạch, công tác phổ cập giáo dục THCS ...

- Lãnh đạo chuyên sâu công tác tổ chức và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, tài chính, xây dựng kế hoạch dài hạn, năm học, học kì, tháng, công tác thống kê, kế hoạch…

- Tổ chức chuẩn bị nội dung các cuộc họp hội đồng, họp lãnh đạo trường, các tổ chuyên môn ...

- Là chủ tài khoản.

- Chịu trách nhiệm trước PGD, UBND huyện và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động.

2. Đ/c Hoàng Thị Chuyên - Phó Hiệu trưởng

- Thực thi nhiệm vụ và quyền hạn theo mục 2 - điều 11 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Phụ trách chuyên môn; Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học; xây dựng quy chế chuyên môn; xây dựng kế hoạch kiểm tra, dự giờ, thao giảng, hội thảo, tập huấn và kết hợp với tổ CM xây dựng phân phối chương trình.

- Trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên, bộ phận; kiểm tra thường xuyên, đột xuất, toàn diện các mặt hoạt động về CM của trường.       

- Thường xuyên kiểm tra 2 lần/tháng hoặc đột xuất theo dõi kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.         

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ chuyên môn của nhà trường và có trách nhiệm trình trước các đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực CNTT.
          - Phụ trách các chế độ của học sinh.

- Chủ tịch Công đoàn nhà trường.
          - Phụ trách công tác khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
          - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, PGD và trước pháp luật về phần việc được giao.
         3. Đ/c Phạm Thị Hương - Kế toán
         - Quản lý tài sản, kinh phí, thực hiện theo chế độ kế toán.

- Dự toán, thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Tất cả các khoản thu chi đều phải được thông qua và phê duyệt của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch tháng, học kỳ, năm học.

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ tài vụ và có trách nhiệm trình trước các Đoàn thanh tra,kiểm tra theo yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

- Tổ trưởng tổ văn phòng
4. Đ/c Hoàng Thị Huệ - TPT Đội

- Phụ trách công tác Đội trong trường học.

- Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học. Định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động Đội theo từng chủ điểm.

- Hoàn thành hồ sơ Đội, hồ sơ sổ sách cá nhân theo quy định.

- Có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của đội ở nhà trường, tham gia các hoạt động với địa phương.

- Theo dõi chỉ đạo đội Cờ đỏ tổng kết thi đua hàng tuần. Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

- Phát động phong trào thi đua theo các chủ đề hàng tháng. Tổ chức phục vụ các ngày lễ lớn.

- Tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp tổ chức.

- Tổ chức sân chơi học tập cho HS.

- Lồng ghép các chủ đề trong tháng vào sinh hoạt đầu tuần.
         - Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

5. Đ.c Thạch Thị Duyên - Bí thư Đoàn

- Phụ trách công tác Đoàn trong trường học.

- Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học. Định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn theo từng chủ điểm.

- Có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đoàn ở nhà trường, tham gia các hoạt động với địa phương.

- Phát động phong trào thi đua theo các chủ đề đối với đội ngũ ĐVGV và ĐVHS trong năm học. Tổ chức phục vụ các ngày lễ lớn.

- Tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp tổ chức.

- Kết hợp với tổ chức Đội tạo sân chơi học tập cho HS.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

6. Đ/c Đặng Thị Quyên - Thủ quỹ

 Kiêm nhiệm thủ quỹ:

- Quản lý kinh phí, nhận và cấp phát kinh phí sau khi thông qua kế toán và Hiệu trưởng.

- Nhận và cấp phát kinh phí kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

- Phụ trách các loại quỹ.

- Quản lí quỹ đúng nguyên tắc, không tự tiện tạm ứng khi chưa có ý kiến của Hiệu trưởng.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

7. Đ/c Nguyễn Thị Phương – VT-TV
- Quản lý thư viện  theo qui định, theo dõi việc giáo viên, học sinh mượn SGK, sách giảng dạy.

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ Thư viện, có trách nhiệm trình trước các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.

- Có lịch mở cửa phòng thư viện (ít nhất 5 buổi/tuần)

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ thư viện, hồ sơ văn thư và có trách nhiệm trình trước các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

8. Đ/c Lý Văn Hưng - PCGD

- Xây dựng kế hoạch tháng, học kỳ, năm học.

- Có kế hoạch cụ thể phù hợp tình hình thực tế của địa phương về công tác PCGD THCS

- Hoàn thành hồ sơ PCGD THCS theo quy định.

- Phối kết hợp tốt với các trường trên địa bàn để hoàn thành công tác PCGD chung.

- Triệu tập, và phân công giáo viên làm công tác PCGD THCS sau khi tham mưu với Phó Hiệu trưởng.

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ PCGD THCS và có trách nhiệm trình trước các đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

9. Đ/c Nguyễn Thị Toan - Y tế học đường

- Phụ trách công tác y tế học đường có sổ theo dõi cấp phát thuốc cho học sinh, quản lý hóa đơn chứng từ mua thuốc đầy đủ đúng quy định.

- Có lịch mở cửa phòng y tế (ít nhất 5 buổi/tuần)

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

- Phối hợp với tổng phụ trách đội kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, khử khuẩn trong nhà trường.

- Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác phòng chống dịch.

10. Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

- Thực thi nhiệm vụ  theo điều 14 Điều lệ trường trung học.

- Xây dựng kế hoạch tháng, học kỳ, năm học. Xây dựng quy chế hoạt động của tổ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, dự giờ, thao giảng.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng của GV theo kế hoạch của nhà trường.

- Kiểm tra lịch báo giảng của tổ viên.

- Đề xuất khen thưởng đối với GV.

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra hồ sơ, giờ dự của tổ viên theo quy định, họp tổ 2 lần/ tháng.

- Tham mưu với Phó Hiệu trưởng xây dựng PPCT.

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ của tổ và có trách nhiệm trình trước các đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

11. Các giáo viên của nhà trường

- Thực thi nhiệm vụ  theo điều 26, 27 Điều lệ trường trung học.

- Thực hiện việc soạn giảng hàng tuần, kế hoạch giảng dạy theo tuần và hồ sơ sổ sách theo qui định.

- Giảng dạy, giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, chấm bài, kiểm tra, đánh giá HS theo đúng quy định, có quyền cho HS nghỉ không quá 03 ngày khi có lí do chính đáng.

- Thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, không được tuỳ tiện bỏ giờ.

- Thực hiện tốt kế hoạch của nhà trường, tham gia các phong trào của nhà trường tổ chức.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thao giảng mỗi tháng ít nhất 02 tiết/tháng

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục THCS.

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ cuả tổ và có trách nhiệm trình trước các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

* Các GVCN có những nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể hiện rỏ mục tiêu, nội dung PP giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đăc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

- Phối họp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên bộ môn, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCM, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hộ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp chủ nhiệm và góp phần quy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.

- Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh cuối học kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị học sinh lên lớp thẳng, thi lại, ở lại lớp, rèn luyện hạnh kiểm thêm trong hè. Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm.

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

12. Đ/c Địch Xuân Ngân; Hoàng Thị Chi - Bảo vệ  (CBHĐ)

- Làm công tác bơm nước nhà vệ sinh GV-HS.

- Trực bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản nhà trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

- Theo dõi tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên trường và kịp thời tham mưu lãnh đạo để báo cáo chính quyền địa phương can thiệp khi có tình hình mất an ninh trật tự.

- Khoá, mở cửa phòng học, phòng làm việc. Đóng, mở cổng trường khi học sinh vào học, ra chơi, ra về hoặc khách đến liên hệ công tác.

- Thường xuyên tuần tra ban đêm khuôn viên trường.

- Giữ đúng vị trí trong giờ làm việc quy định ...

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo nhà trường giao.

 Ngoài nhiệm vụ cụ thể được phân công, tất cả CB-GV-CNV thực hiện đúng theo điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành.